Vedtægter for pårørenderådet

Vedtægter for pårørenderådet ved Bostederne Randers Syd.

Vedtægter for Pårørenderåd ved Botilbuddene Randers Syd.

Antal råd:
Det er op til lederen af Botilbuddene Randers Syd at vælge antallet af pårørenderåd.

Formål:
Rådet er et dialogforum mellem pårørende, medarbejdere og ledelse. Formålet er at repræsentere beboerne, så disse sikres indflydelse på den overordnede tilrettelæggelse af hverdagen i boenhederne.

Sammensætning:
Rådet består af op til 5-8 medlemmer fordelt med ca. 4 - 6 pårørende, 2 suppleanter, en medarbejder/leder repræsentant samt den daglige leder af boenhederne. Pårørende kan være borgerens familie eller andre nærtstående. Der kan maximalt vælges en pårørende pr. borger.

Valgbarhed:
Pårørenderepræsentanter vælges for to år ad gangen på det sidste obligatoriske møde for rådet. Alle pårørende fra boenhederne er valgbare. Pårørende til borgere, der ikke længere bor i boenhederne, må udtræde efter udflytningen, dog senest ved kommende valgmøde.

Valgprocedure:
Den daglige leder for boenhederne er ansvarlig for skriftlig indkaldelse til valgmødet.

Alle fremmødte pårørende er stemmeberettigede, dog kun med 1 stemme pr. borger, der bor i boenheden. Medarbejdere og ledelse har ikke stemmeret. De kandidater, der har fået flest stemmer, er valgt. Suppleanter vælges særskilt som 1. og 2. suppleant i forhold til det højeste stemmetal.

Pårørenderådet konstituerer sig med formand og næstformand på det første kommende møde.

Opgaver:
Rådet høres bl.a. vedr.:
- budgetforslag til det kommende budget.
- større om- eller tilbygninger samt væsentlige funktionsændringer.
- væsentlige ændringer i serviceniveau – herunder servicedeklarationer og kvalitetsstandarder.
- retningslinjer for det socialpædagogiske arbejde, som enheden arbejder efter.
- kostpolitik samt øvrige politikker.
- rapporter fra tilsyn.
- pårørendeundersøgelser o.l.

Rådet informeres bl.a. om:
- planer vedr. funktionsændringer.
- generelle personaleforhold – herunder efter-/videreuddannelse.
- fritidsaktiviteter, ferieture og andre arrangementer.
- enhedens overordnede pædagogiske udviklingsplan – herunder konkrete udviklingsprojekter.
- beboerrådenes aktiviteter

Rådets opgave er i dialog med medarbejdere og ledelse at kvalificere lederens beslutninger og arbejder endvidere med følgende opgaver:

- udfærdigelse af høringssvar vedr. boenhederne og den samlede organisation til Randers Kommune.

- deltager i udarbejdelse af pårørenderåds brochure.

- stiller sig til rådighed for introduktion af ny pårørende til rådets arbejde og som pårørende.

- afholder møder sammen med beboerrådet, hvis de ønsker det.

- afholder Cafemøder for øvrige pårørende 1 gang årligt.

- stiller sig til rådighed til fonds ansøgninger

Medlemmerne kan yde frivillig indsats ved sammenkomster og udflugter i boenhederne.

Rådet har ikke beslutningskompetence.

Rådet kan ikke behandle personspørgsmål – hverken beboer, medarbejdere eller grupper af borgere/medarbejdere.

Møder:
Der afholdes som minimum 4 årlige møder. Valgmødet er et af de ordinære møder.

Rådet fastsætter selv sin dagsorden. Den aktuelle dagsorden godkendes af formand og leder.

Bostedets budget afholder eventuelle udgifter i forbindelse med møderne.

Der skrives et kort referat (uden personlige udtalelser) på/efter møderne. Dette går på skift mellem deltagerne.

Referatet sendes ud til deltagerne senest 1 uge efter mødet, hvor deltagerne senest 14 dage efter godkender referatet pr. mail. Herefter lægges det på hjemmesiden.

Hvis der er uenighed vedr. beslutninger i referatet, skrives det ind i referatet og hele referatet godkendes på det efterfølgende møde.

Suppleanterne kaldes ind til møder når en rådsrepræsentant fratræder eller har længerevarende fravær

Ikrafttræden:
Vedtægtsændringer fra d. 7 september 2017 er ændret med ovenstående og træder i kraft d 31.01. 2019.
Vedtægterne justeres efter behov og efter drøftelse på et rådsmøde.