Vedtægter for pårørenderådet

Vedtægter for pårørenderådet ved Bostederne Randers Syd.

Antal råd: Det er op til lederen af Botilbuddene Randers Syd at vælge antallet af pårørenderåd. Formål: Rådet er et dialogforum mellem pårørende, personale og ledelse. Formålet er at repræsentere beboerne, så disse sikres indflydelse på den overordnede tilrettelæggelse af hverdagen i enheden.

Sammensætning

Et råd består af op til 5-6 medlemmer fordelt med ca. 3 - 4 pårørende, en medarbejderrepræsentant samt den daglige leder af enheden. Pårørende kan være familie eller nærtstående. Der kan maximalt vælges en pårørende pr. bruger.

Valgbarhed

Pårørenderepræsentanter vælges for to år ad gangen på det sidste obligatoriske møde for rådet. Alle pårørende er valgbare fra enheden. Pårørende til beboere, der ikke længere bor i enheden, må udtræde af rådet samtidig med udflytningen.

Valgprocedure

Den daglige leder for enheden er ansvarlig for skriftlig indkaldelse til valgmødet.

Alle fremmødte pårørende er stemmeberettigede. Medarbejdere og ledelse har ikke stemmeret. De kandidater, der har fået flest stemmer, er valgt. Pårørenderådet konstituerer sig med formand og næstformand på det første møde.

Opgaver

Rådet høres bl.a. vedr.: - budgetforslag til det kommende budget. - større om- eller tilbygninger samt væsentlige funktionsændringer. - væsentlige ændringer i serviceniveau – herunder servicedeklarationer og kvalitetsstandarder. - retningslinjer for det socialpædagogiske arbejde, som enheden arbejder efter. - kostpolitik samt øvrige politikker. - rapporter fra tilsyn. - udfærdigelse af høringssvar vedr. enheden til Randers Kommune. - pårørendeundersøgelser o.l. Rådet informeres bl.a. om: - planer vedr. funktionsændringer. - generelle personaleforhold – herunder efter-/videreuddannelse. - fritidsaktiviteter, ferieture og andre arrangementer. - enhedens overordnede pædagogiske udviklingsplan – herunder konkrete udviklingsprojekter. - beboerrådenes aktiviteter

Rådets opgave er i dialog med medarbejdere og ledelse at kvalificere lederens beslutninger. Rådet har ikke beslutningskompetence. Medlemmerne kan yde frivillig indsats ved sammenkomster og udflugter i enheden.

Rådet kan ikke behandle personspørgsmål – hverken beboer, personale eller grupper af beboere/personale.

Møder

Der afholdes som minimum 4 årlige møder. Valgmødet er et af de ordinære møder.

Rådet fastsætter selv sin dagsorden. Dagsordenen udfærdiges almindeligvis af formand og leder.

Enhedens budget afholder eventuelle udgifter i forbindelse med møderne.

Rådet beslutter, om der laves et kort referat (uden personlige udtalelser) efter møderne. Dette går på skift mellem deltagerne.

Ikrafttræden

Vedtægterne træder i kraft den 1. juni 2012. Vedtægterne justeres efter behov efter drøftelse på et rådsmøde.