Referater

Her finder du referater for det seneste år

Referat fra Pårørenderåd Syd, d. 29.04.20 - telefonmøde

Til stede: Ole, Karin, Lisbeth, Annelise, Tove, Mette, Runa (ref.)

 1. Status på hverdagen på døgntilbuddene v/ Tove, Mette og Runa
  1. Ingen smittede borgere og medarbejdere på socialområdet. De lokale ledelser vil løbende informere om smittesituationen, hvis der sker ændringer. Der er fokus på at forebygge at der sker smittespredning. Der er fokus på at skabe en god hverdag for borgerne, der ikke kan komme i dagtilbud og ikke kan være sammen med deres pårørende. Medarbejdere fra dagtilbuddene kommer ud og tilbyder aktiviteter. Der foretages småture og aktiviteter i små grupper. Der er fokus på at holde kontakten på anden vis eks. på telefon eller virtuelt. Endvidere er der særligt fokus på vejledning i håndtering af konflikter internt i bofællesskaberne. Generelt er der oplevet forståelse fra pårørende og ros til personalet for håndteringen af situationen. Imidlertid oplever borgerne og dermed også de pårørende stigende frustration med tiden og et ønske om at få hverdagen tilbage.
 2. Status på genåbning Den kommende genåbning drejer sig om dagtilbuddene.
  1. t. er der oprettet nødtilbud, f.eks. for hjemmeboende, hvor forældre skal på arbejde, eller borgere, hvor der har været udtalte trivselsproblemer. Den politiske aftale indebærer en gradvis åbning af tilbuddene. Randers Kommune afventer bekendtgørelsen. Vi arbejder med genåbningsplaner i ventetiden for hvert tilbud ud fra forventningen om en gradvis åbning, hvilket er inkorporeret i planerne, d.v.s. at borgerne gradvis kan genoptage deres forløb. Genåbningen vil indebære nogle dilemmaer, idet vi kun tror der bliver skabt mulighed for en gradvis åbning og dermed ikke skabt mulighed for, at alle starter på én gang. Dette indebærer nogle valg ud fra faglige vurderinger. Dette vil kunne opleves skævt set udefra. Men man skal huske på, at vi som tilbud ikke kan være helt transparente om de faglige begrundelser på personplan.
 3. Status på besøgsforbud
  1. Vi arbejder efter den lovgivning og de bekendtgørelser, der kommer. I starten var der helt lukket ned og ingen besøg. Senere kom der en præcisering, som indebar at der under særlige omstændigheder kunne foretages besøg, hvor borgerens trivsel har været særligt mærket, at kunne etablere besøg med iagttagelse af særlige forholdsregler omkring besøget. I denne periode henstiller bostederne fortsat de pårørende til ikke at tage borgerne hjem på besøg. Borgerne der kommer hjem på besøg, opfordres til omtanke – leve et stille liv, tænke over hvilke aktiviteter, de deltager i og begrænse samvær. Der er kommet en lovgivning på ældreområdet, som giver lempelse af besøgsrestriktioner. Der er spurgt i Socialministeriet, om dette også gælder besøg på socialområdet. Der er imidlertid lavet en politisk aftale om en opblødning, men denne skal beskrives i en bekendtgørelse, der skal omsættes til en retningslinje i RK. Bekendtgørelsen forventes fredag eller i begyndelsen af næste uge. Herefter går der ca. et døgn, før vi kan ændre praksis.
 4. Kommunikationen mellem tilbud og pårørende ift. Corona, herunder pårørenderådets rolle.
  1. Drøftet om der kan være pårørende, der afholder sig fra at henvende sig til ledelsen/medarbejderne direkte, hvis de går med bekymringer omkring deres pårørendes trivsel. Ole pointerede, at pårørenderådet gerne vil bistå pårørende, der måtte synes det er svært at tage kontakt til tilbuddene. Det aftaltes at Ole (sammen med de øvrige medlemmer af pårørenderådet) udarbejder et nyhedsbrev om hvad de kan tilbyde. Materialet kan sendes til Runa som kan sikre at det sendes ud til de pårørende. Der aftales telefonisk orientering fra Mette/Tove/Runa til formanden ca. hver 14. dag. Runa indkalder.

5. Eventuelt Der blev stillet forslag om at sætte telte op på tilbuddene, sådan at der var flere muligheder for at være ude sammen. Det arbejder vi videre med på tilbuddene

 

Referat fra Pårørenderåd Syd, d. 30.01.20 - Høvejen

Deltager er: Ole Bach, Lisbeth Hansen, Tina Kongsbak, Karin Kuch -Nielsen, Anne-Lise Andersen, afd. leder Mette Krause og leder Hanne Vittrup.
Referent: Mette Ordstyrer: Ole

 1. Opsamling på punkter og aftaler fra de to arbejdsgrupper vedr. pårørendestrategien på Bostedet Høvejen og Bostedet Neptunvej.
  1. Neptunvej har lavet en tavle, hvor informationer hænges op. Tavlen hænger ved indgangen, hvor der også er en 3 måneders kalender. Der sendes mail ud til alle pårørende med opslag vedr. aktiviteter. Der afholdes sommerfest med arbejde i sansehaven. Der er afholdt en åben cafe for pårørende i december måned. Desværre kom ingen til arrangementet. Der afholdes møde med Tove først i 2020 om det viderearbejde om pårørendestrategien. Høvejen sender mails ud med informationer og om kommende arrangementer. Høvejen har lavet en flyttemappe som bruges ved ind og ud flytninger, så forventningen med nye pårørende afstemmes. Høvejen skal aftale dato for cafe møde.
 2. Handicapplanen, inddragelse af borgere pårørende og fagpersoner samt den videre proces.
  1. Handicapplanen 2.0 er ved at blive sammenskrevet. Der er 3 hovedoverskrifter med underpunkter. Hovedpunkterne hedder "Fortsat udvikling af tilbuddene” ”Sammenhæng i indsatsen” ”Øget mestring i eget liv”. Der arbejder videre med indsatsområderne.
 3. Afregning af kost refusion samt afstemning/kontrol af afmelding.(pkt.fra Tina).
  1. Status på arbejdsgruppen vedr. køkkendrift på Socialområdet v. Hanne Der er intet nyt fra arbejdsgruppen vedr. køkkendrift. Hanne orienterer når der er nyt. Medarbejderne skal framelde borgerne fra kost såfremt det er varslet fra borgere og pårørende.
 4. Høringssvar vedr. busruter. – se vedhæftet høringssvar Høringsfristen er slut.
  1. Der er sendt høringssvar fra pårørenderådet og fra Bostederne, hvor konsekvenser af forringelserne for borgerne på bo og arbejdssteder beskrives. Vi afventer en afgørelse på de kommende busruter.
 5. Orientering fra ledelse og udvalgsmedlemmer: - Fra beboerrådet. Bo- og aktivitetstilbuddene Randers Syd Bostedet Neptunvej Bostedet Høvejen Dronningborg Aktivitetscenter Randers Kommune 2
  1. På Neptunvej starter en ny organisering med at der afholdes husmøder i de 6 enheder, en gang om måneden. Fremover holder Mette og Tove beboerrådsmøderne med beboerne. - Samarbejde med LEV. D. 20 februar afholdes LEV´s generalforsamling på Aktivitetscenter Randers. Medlemmerne fra pårørenderådet opfordres til at deltage. Der er stor ros til Neptunvej for stor opbakning til LEVs juletræsfest. - Aktiviteter på Bostederne. Ledsagelse på botilbuddene for 2020 udleveres. Dette er nogle af de generelle aftalte aktiviteter, der er på Bostederne. Det er ikke forventeligt at alle deltager i alle aktiviteter, da aktiviteterne er frivillige og udfra egen lyst. - Forskningsprojekt ”Værdiskabende udvikling af organisatorisk samspil” Høvejen har deltaget i et forskningsprojekt om distribueret ledelse. Vi er udvalgt sammen med sundhedsområdet og politiet, hvor vi har undersøgt, hvordan vi arbejder med uddelegerende opgaver. - Status på besættelse af stillinger på Bostedet Neptunvej samt leder stillingen Neptunvej slår i nærmeste fremtid 3 stillinger op, 2 pædagoger og 1 social og sundhedsassistenter. Der er flere medarbejdere der går på pension/efterløn, i indeværende år. Stillingerne opslås løbende. Lederstillingen ved bostederne Randers syd er p.t. slået op til besættelse pr 1.4.20. Hanne vil sende et brev ud til både pårørende og borgerne i nærmeste fremtid med orientering om at hun går på pension. Der afholdes afskedsreception d. 20 marts, hvor pårørenderådet inviteres. - Neptunvejs Tilsynsrapport efter Socialtilsynsbesøg d. 18.11.2019 Neptunvej har fået en rigtig flot tilsynsrapport tilbage efter deres besøg på tilbuddet. - Ansættelse af ny Aktivitets- og fritidskoordinator. Mette Birkmose er ansat som ny leder for mestrings vejlederne og de små bofællesskaber. Der er afholdt ansættelsessamtaler for en ny fritids og aktivitetskoordinator og vi får snarest besked om, hvem der bliver ansat. - Seneste nyt fra udvalgsmedlemmerne Intet nyt - Status budget 2019 og 2020. Budget 2019 endte med et minus på 150.000 kr. I 2020 har vi samme budget som i 2019. - Bruger- og pårørende tilfredshedsundersøgelsen. Bo- og aktivitetstilbuddene Randers Syd Bostedet Neptunvej Bostedet Høvejen Dronningborg Aktivitetscenter Randers Kommune 3 Intet nyt.
 6. Punkter til næste møde Torsdag d. 23. april kl. 19.00 – 21.00 på Neptunvej

 

Referat fra Pårørenderåd Syd, d. 7.11.19 - Neptunvej.

Deltager er: Ole Bach, Lisbeth Hansen, Tina Kongsbak, Karin Kuch -Nielsen, Anne-Lise Andersen, afd. leder Tove Adamsen, afd. leder Mette Krause og leder Hanne Vittrup. Afbud: Karin Kuch-Nielsen.
Referent: Tove Ordstyrer: Ole

 1. Opsamling på ideer og drøftelserne fra pårørende aftenerne vedr. Pårørendestrategien. – se vedlagte ref.
  1. Fra de to pårørende aftener på for henholdsvis pårørende fra Bostedet Høvejen og pårørende fra Bostedet Neptunvej. Fase 5 punkterne – er sammenskrevet for begge møder. De lavt hængende frugter tager vi først. Høvejen: Det skal drøftes om der skal en opslagstavle op til informationer i forgangen. Mette indkalder pårørenderådsmedlemmer på Høvejen, og der arbejdes med fase 5 punkterne. Neptunvej: Der blev drøftet, hvad en årskalender kunne indeholde. Fælles på de to steder: En mail sendes ud om hvilke aktiviteter + små informationer omkring livet på stederne – mailen sendes efter behov. Tove indkalder pårørenderådsmedlemmerne på Neptunvej og vi arbejder med fase 5 punkterne. Hanne inviteres med på begge møder. På næste pårørenderådsmøde opsamles punkterne og aftalerne fra de to arbejdsgrupper på henholdsvis Høvejen og Neptunvej. Det blev aftalt at Tina udarbejder en indbydelse til pårørende cafe på Neptunvej.
 2. Tilsynsrapporten fra Socialtilsynet Bostedet Høvejen.
  1. Der har været tilsynsbesøg på Høvejen og der er nu kommet en rapport efter at rapporten har været i høring. Der er lagt mærke til mange gode ting der fungerer godt på Høvejen. Vi drøftede også at der var givet 3 opmærksomhedspunkter, hvor der skal udarbejdes handlingsplaner for, hvordan vi vil forbedre dem. Rapporten er tilgængeligt på tilbudsportalen. Bo- og aktivitetstilbuddene Randers Syd Bostedet Neptunvej Bostedet Høvejen Dronningborg Aktivitetscenter Randers Kommune 2
 3. Orientering om og drøftelse af kvalitetsstandarden for Botilbud til Voksne som skal på næste Socialudvalgsmøde.
  1. Hanne orienterer om ændringer fra tidligere standard. Socialudvalget har sendt kvalitetsstandarderne til høring. Høringssvarene skal behandles på udvalgsmøde i dec. Kvalitetsstandarder beskriver, hvorfor og hvordan og hvilket indhold Randers kommune beslutter, der skal være i den forskellige ydelser, der kan tilbydes. Vi har på mødet fortalt om ledsager ordningen – generelt er det kun noget sprogligt, som er forskellen fra den forrige kvalitetsstandard. Den eneste ændring er at det fremover er hver 2. år, der skal vurderes og ellers hvis der er ændringer i borgerens funktioner. Den giver god information om, hvordan ledsagerordningen udmøntes.
  2. Vi taler om kvalitetsstandard for botilbud for voksne. Nu er det beskrevet at rengøringens standarden på tilbuddene skal vurderes på lige fod som ældreområdet. Ved hospitals besøg er det hospitalet, som skønner, om der skal være ”kendte” medarbejdere med. Og så betales det derfra.
  3. Det understreges nu at borgerne skal tilbydes 7 dages fælles ferie. Ligeledes er det beskrevet at det er Bostedet, der vurdere om der kan tilbydes selvbetalt ferie derudover. Vi har givet høringssvar på, at ikke alle borgere ønsker overnatning og vi syntes, at de skal tilbydes enkelte dage.
 4. Orientering fra ledelse og udvalgsmedlemmer: - Fra beboerrådet. –
  1. Møbler på Neptunvej – der købes nye møbler og et bord ud til Knasten. Fælles beboerråds møde den 27.11.2019. På Høvejen – der blev talt om brugertilfredsheds undersøgelse. –
  2. Samarbejde med LEV. Ole har modtaget en check på 4000 Kr. fra Lions Club Gl. Estrup som tilskud til LEVs Juletræsfest, som afholdes d. 30.12.2019 i Randers Hallen
  3. Aktiviteter på Bostederne. På næste møde. - Status på besættelse af stillinger på Bostedet Neptunvej. - Der er to stillinger besat på Neptunvej – i team 4 er ansat Dina. Maria er tilbage i team 6 efter barsel. Og i team 1 er ansat Charlotte som er tidligere medarbejdere på DAC. –
  4. Socialtilsynsbesøg på Bostedet Neptunvej. Tilsynsbesøg den 18.11.2019. Pårørende kan komme fra kl. 12-12.30.
  5. Seneste nyt fra udvalgsmedlemmerne. Intet nyt. Bo- og aktivitetstilbuddene Randers Syd Bostedet Neptunvej Bostedet Høvejen Dronningborg Aktivitetscenter Randers Kommune 3 –
  6. Status budget 2019. Der laves endelig status i næste uge, der bliver et mindre underskud samlet set. Fra 1.1.2020 skal dagtilbuddet samles med CBR, mestringsvejlederne og de små bofællesskaber. Det kommer til at hedde lærings og kompetence center. Bostederne får ikke en besparelse i denne omgang.
  7. Status på budgetforhandling 2020. I Omorganiseringen til Lærings-og kompetencecenteret er der indlagt en besparelse, som den eneste på tilbudsområde i Handicapafd. - Bruger- og pårørende tilfredshedsundersøgelsen. Der kommer en mail med et spørgeskema, hvor der skal scores og gerne må skrive kommentarer til. Vi er interesseret i at så mange som muligt svarer, så flest mulige står bag holdningerne omkring tilfredsheden på tilbuddene. Der er en brugertilfredshedsundersøgelse for borgere, hvor konsulenter fra Rambøll kommer og interview borgerne på tilbuddene eller de kan vælge at besvare spørgeskemaet skriftligt. I løbet af de kommen uger.

Evt: - Håndbold om lørdagen, det er svært med fleks taxa, det fungerer ikke optimalt. Borgerne betaler ikke til en bus ordning på bostedet. Hanne og Mette Birkmose arbejder videre med de dilemmaer der er ifm. buskørslen. Vi håber, at det kommer til at lykkedes. - Bål hytte på Høvejen, der er to steder, hvor det kunne være aktuelt, at den placeres. Vi søger fondsmidler til at få lavet fundamentet. Lisbeth ringer og finder ud af hvilket fundament der skal til. - Neptunvej har fået 10.000 kr. fra en pensionist forening der nedlægger sig selv. Der arrangeres en forårsfest, dato kommer – hvor vi køber levende musik eller andet undeholdning. - Hjemmesiden mangler at blive opdateret. På næste møde ser vi på den sammen. Punkter til næste møde torsdag d. 30. jan. kl. 19.00 – 21.00 på Høvejen - Forskningsprojekt ”Værdiskabende udvikling af organisatorisk samspil” - Handicapplanen, inddragelse af borgere pårørende og fagpersoner samt den videre

 

Referat fra Pårørenderåd Syd, d. 29.08.19 - Høvejen.

Deltager er: Ole Bach, Lisbeth Hansen, Tina Kongsbak, Karin Kuch-Nielsen, Anne-Lise Andersen, afd. leder Mette Krause og leder Hanne Vittrup Afd. leder Tove Adamsen deltager den første time.
Referent: Mette Ordstyrer: Ole

 1. 17 – 18 Drøftelse af proces for den lokale Pårørendestrategien – jf. tidligere materiale fra vedr. Pårørendestrategi på Voksen Handicapområdet. (vedhæftet)
  1. oplæg ved Ole og Hanne Procesforslag er gennemgået. Vi drøfter, hvordan vi motiverer de pårørende til at deltage i en workshop, hvor vi vil arbejde med at omsætte strategien. En arbejdsgr. med de to formænd og leder på Botilbuddene i Nord og i Syd har lavet et oplæg til en indbydelse, som vi har kvalificeret. Vi vil afholde to arrangementer, et for Høvejen og et for Neptunvejs pårørende. På mødet deltager pårørende, medarbejdere og ledelse fra de to steder. Møderne afholdes på Aktivitetscenter Randers og faciliteteres af Gitte Truelsen. Vi holder Høvejens arrangement d. 25 september for Høvejens pårørende og d. 2 oktober for Neptunvejs pårørende. Begge arrangementer er i tidsrummet 17.00 til 20.00. Der serveres en sandwich og sodavand til arrangementet. Vi spiser en let aftensmad
 2. Konstituering af det nyvalgte pårørenderåd. Herunder valg af formand og næstformand. Aftale tidspunkt for pårørendemøde. Oplysninger og billeder til pårørenderåds brochure, underskrive samtykke.
  1. Konstituering: Formand Ole Bach blev valgt Næstformand Tina Kongsbak blev valgt Ulla Busch er 1 suppleant Marianne Sloth Sørensen er 2 suppleant
  2. Aftalte omkring mødedatoer: næste møde bliver uændret 7/11-2019 kl. 19.00 – 21.00 I 2020 bliver det Torsdag d. 30.jan. kl. 19.00 – 21.00 på Høvejen Torsdag d. 23. april kl. 19.00 – 21.00 på Neptunvej Onsdag d. 3. juni kl. 19.00 – 21.00 valg til pårørenderådet Torsdag d. 03.september kl. 19.00 – 21.00 på Høvejen Torsdag d. 12. nov. Kl. 19.00 – 21.00 på Neptunvej Randers Kommune 2 2.
  3. Evaluering af valgmøde arrangementet 6.6.19 kl. 19.00 på DAC aktivitetscenter Randers. Et godt arrangement, rart med en rundvisning på Aktivitetscenteret Randers, spændende oplæg om Mit liv min plan. En borgerfortælling kunne være anbefaleseværdig. Oplægget var vedkommende for de unge borgere. Godt, at der blev sendt en remindere ud, om at huske at tilmelde sig.
 3. Orientering fra ledelse og udvalgsmedlemmer: -
  1. Fra beboerrådet. Borgerne på Neptunvej er særligt optaget af at få nye møbler i cafeen. Borgerne på Neptunvej har modtaget 10000 kr. fra en pensionist forening, og der drøftes nu, hvad pengene skal bruges. Beboerne klipper billeder ud af, hvad de kunne ønske sig og tager med til næste møde. På Høvejen er sommeren evalueret, der har været stor tilfredshed. Sommerfesten blev evalueret, de synes det var rart med noget hver for sig i enhederne samt at lave noget fælles til sidst.
 4. Samarbejde med LEV.
  1. LEV er frem over sponsor for Handicap festivalen.
 5. Sommeraktiviteter på Bostederne Der har været forskellige sommeraktiviteter. Pårørenderådet stiller sig til rådighed til sommerarrangementet i 2020.
 6. Borgere ind- og udflytninger
  1. På Høvejen er der flyttet to borgere og to nye er på vej ind. På Neptunvej har de taget imod en ny borger d 1. og d. 15. august.
 7. Status på besættelse af stillinger på Bostedet Neptunvej.
  1. Der er 3 medarbejder på vej tilbage fra barsel, der er to ledige stillinger som opslås i næste uge.
 8. Socialtilsynsbesøg på Bostedet Høvejen og Dagtilbuddet AC.
  1. Der har været tilsyn på Høvejen, de har talt med både ledelse, medarbejdere og borgere samt enkelte pårørende. Hus 1 er forhåndsgodkendt til pgf 107 fremfor pgf 108 ved nye indflytninger.
 9. Seneste nyt fra udvalgsmedlemmerne.
  1. Der vil fra September måned være et håndboldhold for vores borgergruppe, Tina Kongsbak er træner. Randers Kommune vil være behjælpelig med at udbrede informationen.
 10. Status budget 2019
  1. Vi er ¾ år henne og budgettet ser ud til at balancere i område syd. Der forventes et samlet underskud for hele handicapområdet.
 11. Status på budgetforhandling 2020
  1. Budgetforhandlingerne er udsat pga. folketingsvalget 4
 12. Generel orientering om, hvordan Nødkald fra beboerne skal håndteres af personalet på Neptunvej og Høvejen.
  1. Vi betragter nødkald som et kald om at en borger har brug for hjælp og at borgerne selvfølgelig får den hjælp de efterspørger. Medarbejderne er vidende om, at de skal gå med telefoner og kan dermed også modtage kaldet fra borgerne. Der undersøges omkring teknikken, så nødkald viderestilles til en anden telefon/medarbejder.
 13. 3 Punkter til næste møde
  1. Torsdag d. 7. nov. Kl. 19.00 – 21.00 på Neptunvej - Ny kvalitetsstandard vedr. tilkøb af ledsagelse på Socialudvalgsmøde. - Samtykkeerklæringer fra borgerne/værger jf. Persondataforordningen. - Forskningsprojekt ”Værdiskabende udvikling af organisatorisk samspil”