Værdigrundlag

Med vores værdisystem ønsker vi at sætte ord på de etiske grundholdninger og bærende værdier, der skal udgøre fundamentet for det daglige arbejde på Bostederne Randers Syd.

Vores mål er at sikre trivsel og kvalitet i det daglige arbejde samt at værne om de gode relationer – til kolleger, beboere, samarbejdspartnere og pårørende. Vores arbejde drejer sig om menneskelige møder, omsorg og sårbare relationer. I disse forhold kommer vi dagligt til at stå i etiske dilemmaer, hvor vi kan være i tvivl om, hvordan vi skal handle. Således er det vores mål, at vores værdisystem – i sin helhed - skal fungere som et refleksionsværktøj, der kan inspirere os til at fastholde dialogen om, hvordan vi skaber de bedste betingelser for trivsel og gode relationer på Bostederne Randers Syd .

Vores værdisystem består af:

  • Vores mission og vision
  • Vores etiske grundholdninger
  • Vores bærende værdier

Vores mission udgør den fælles referenceramme for vores arbejde og angiver, hvilken opgave vi er sat i verden til at løse – den er vores eksistensberettigelse og udtrykker, hvad der gør os unikke.

Vores mission: Med høj faglighed og anerkendelse udvikler og understøtter vi livsglæde hos den enkelte.

Vores vision er vores ledestjerne eller det langsigtede mål med vores arbejde og fortæller os, hvor vi gerne vil hen. Visionen skal inspirere og engagere os og give os energi til at tackle de daglige udfordringer.

Vores vision: Vi vil skabe et hus i bevægelse, hvor alle har mulighed for at udfolde det gode liv – alene eller i fællesskab.

Vores etiske grundholdninger

Ved Bostederne Randers Syd har vi formuleret vores etiske grundholdninger, fordi det er vigtigt for os, at tale åbent og ærligt om de etiske problemstillinger, der udfordrer os. Det er vores mål, at de etiske grundholdninger skal være medvirkende til at sætte etikken på dagsordenen og give os et fælles sprog at tale om etik og etiske dilemmaer ud fra. Et nøgleord i vores arbejde er omsorg. Denne omsorg hviler på 4 grundlæggende etiske principper.

Princippet om ret til selvbestemmelse skal sikre den enkeltes ret til indflydelse på eget liv. Det enkelte menneske vises respekt, når han inddrages i beslutninger, der vedrører eget liv, når han får mulighed for at ytre sig, blive hørt , set og anerkendt som den, han er. Således er det via dialogen og en spørgende, nysgerrig tilgang, at vi kan skabe de bedste betingelser for, at det enkelte menneske kan udfolde sit potentiale og fremkomme med egne holdninger, ønsker og drømme. I praksis kunne det for Bostederne Randers Syd eksempelvis betyde, at beboerne selv vælger hvor de ønsker at spise deres måltider.

Integritet er et latinsk ord for en helhed, der ikke (in) må røres (tangere). Det betyder, at der er noget i det enkelte menneskes liv, der ikke må røres. Det, der ikke må røres, er det enkelte menneskes opfattelse af, hvad der giver livet mening og kvalitet. Et andet ord for integritet er ’urørlighedszone’. Alle mennesker har en urørlighedszone, der skal beskytte os mod overgreb, både fysisk og psykisk. I praksis kunne det for Bostederne Randers Syd eksempelvis handle om at vi banker på døren og afventer svar, før vi går ind til en beboer, samt at respektere, at en beboer kan sige nej til omsorg lige nu.

At være ydmyg over for det enkelte menneskes værdighed handler om at anerkende det enkelte menneske som uerstatteligt og uendeligt værdifuld. Værdighed er ikke noget, man først skal gøre sig fortjent til gennem en særlig indsats, eller noget, man kan opnå i kraft af særlige egenskaber. Værdighed handler således om at blive anerkendt uden forbehold og er et udtryk for, at alle mennesker er lige meget værd. Ved Bostederne Randers Syd viser vi ydmyghed over for hinandens værdighed, når vi søger at være i en ærlig, grænsesættende og empatisk kontakt – når vi taler til og med hinanden frem for om hinanden.

Det gode liv for det enkelte menneske er sårbart og skrøbeligt. Således er opgaven at beskytte det sårbare liv. Vi mennesker lever i en gensidig afhængighed og har magt over hinandens liv. Vi er med til at afgøre, om det andet menneskes liv skal lykkes eller ej – om hans verden skal blive lys eller mørk, tryg eller truende. På Bostederne Randers Syd drager vi derfor omsorg for menneskets sårbarhed, når vi overvejer, hvordan vi - som kollega, medarbejder og medmenneske - kan støtte et menneske der har oplevet kriser og andre skelsættende hændelser i livet.

Vores værdier

Vores værdier ved Bostederne Randers Syd skal danne baggrund for, at vi handler, hvorfor vi handler, og hvordan vi handler. Vores værdier skal ses som en fælles referenceramme og sikre, at vi udfordrer “plejer” og rutiner og reflekterer over, hvilke handlinger der stemmer overens med vores værdier.

Ved Bostederne Randers Syd mener vi at udvikling skaber liv, bevægelse og nye muligheder for den enkelte og for fællesskabet. Udvikling betyder, at vi er nysgerrige og åbne over for hinanden, at vi udfordrer plejer og vaner og er åbne over for at gå nye veje. Vi ønsker at udforske og udvikle vores faglighed og stille spørgsmål til hinanden. Udvikling handler om, at vi er reflekterende og opmærksomme i vores samspil med beboerne og at vi i vores daglige arbejde - skaber rum for, at den enkelte kan udfolde sig og blive hørt med de forudsætninger, den enkelte besidder. Udvikling skaber vi ved at indgå i en faglig dialog med hinanden, hvor vi prioriterer vidensdeling, faglig sparring og udvikling af nye kompetencer. Vi vil aktivt inddrage og involvere hinanden, så vi sammen kan opnå ny indsigt og skabe et levende og dynamisk fællesskab. Udvikling opstår, når vi møder hinanden – kolleger og beboere - i en nærværende og respektfuld dialog.

Vi tror på at Frihed skaber energi, liv og håb. Frihed er åbenhed. Vi tror på, at frihed er forudsætningen for, at det enkelte menneske kan opleve sit liv - og sit arbejde - som meningsfyldt. Frihed handler om at få rum til at udfolde sig og være den, man er - inden for fællesskabets rammer. Frihed giver os mulighed for at ytre vore holdninger, udtrykke hvad vi tænker, føler og oplever. Frihed er retten til at sige til – og fra. Det er retten til at fejle og pligten til at tage ansvar. Frihed åbner op for kreativitet, nye muligheder og refleksion. For os er det vigtigt, at den enkelte føler sig fri til at udfolde sig, prioritere, handle og træffe valg. Vi har tillid til og tror på - at vi alle har noget unikt at bidrage med, og at det er via vores forskelligheder, at vi kan skabe et hus i evig bevægelse.

Ordentlighed handler for os om, at vi vil møde hinanden respektfuldt, med nysgerrighed og tillid. Vi tror på, at ethvert menneske er unikt og har ret til at blive set og hørt på egne betingelser. Ordentligheden kommer til udtryk ved, at vi lytter, og at vi møder hinanden i en ligeværdig dialog. Ordentlighed betyder, at vi er til at stole på og dermed gør det, vi siger, vi gør. Vi er loyale over for de aftaler, vi indgår med hinanden.

Det betyder noget for os at skabe tillidsfulde og livgivende relationer. Vi tager ansvar, er engagerede og reflekterede i samspillet med beboerne og kolleger. I det daglige arbejde, ses det ved, at vi stiller os til rådighed, er nærværende og rummelige over for beboerne og over for hinanden som kolleger.

Vi møder mennesket som vi gerne selv vil mødes – vi er ikke lige men ligeværdige.