Studerende

På Bostedet Neptunvej er der pædagogstuderende i begge arbejdsfællesskaber i et halvt år ad gangen.

Hvis du er fra VIA i Århus skal du være på Neptunvej. 
Som studerende indgår du i normeringen.
Mødetiden ligger i tidsrummet 6.45-23.00. Der arbejdes morgen, aften, weekender og helligedage.
Den studerendes arbejdstid er overvejende aftenvagter og hver 3. weekend.

Om bostedet Neptunvej

Bostedet Neptunvej udgår fra en samlet organisation ”Bostederne Randers Syd”. Bostedet Neptunvej i Paderup er et ny byggeri, der blev taget i brug 1. oktober 2011. Der er 48 lejligheder, en kulturcafé samt administration, som er fordelt i 4 huse. Alle boligerne bebos af voksne personer med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Der er tilbud om eksternt dagtilbud forskellige steder i Randers.

Hverdagen tager udgangspunkt i borgernes behov og ønsker og er kendetegnende ved en mangfoldighed af liv og opgaver, der bliver løst på et højt fagligt niveau og i samarbejde med eksterne specialister og samarbejdspartnere. Samarbejdet med pårørende er højt prioriteret.

Bostedet Neptunvejs pædagogiske vision bygger på Servicelovens § 85.

  1. At forebygge, at problemer for den enkelte forværres.
  2. At forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder.
  3. At forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje.
  4. At yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger mv. eller i botilbud efter denne lov.

Vi forventer af dig

På bostedet Neptunvej forventes det, at du som studerende skal være stabil og psykisk robust til at kunne klare den daglige praksis.
Du skal kunne rumme og håndtere læringen af konflikthåndtering både ift. det verbale udtryk og indimellem også den udad reagerende adfærd.
Den daglige praksis kræver omstillingsparathed og evnen til at tilegne sig viden om borgerne og deres forskellighed.

Du skal som studerende kunne udvise empati, kommunikere anerkendende og danne relationer til borgerne på deres præmisser.