Forventninger

Her kan du som kommende studerende læse om, hvad du kan forvente af en praktik på Bostedet Neptunvej og hvad Bostedet Neptunvej forventer af dig som pædagogstuderende.

Bostedet Neptunvej udgår fra en samlet organisation ”Bostederne Randers Syd”.
Bostedet Neptunvej i Paderup er et ny byggeri, der blev taget i brug 1. oktober 2011. Der er 48 lejligheder, en kulturcafé samt administration, som er fordelt i 4 huse. Alle boligerne bebos af voksne personer med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Der er tilbud om eksternt dagtilbud forskellige steder i Randers.
Hverdagen tager udgangspunkt i borgernes behov og ønsker og er kendetegnende ved en mangfoldighed af liv og opgaver, der bliver løst på et højt fagligt niveau og i samarbejde med eksterne specialister og samarbejdspartnere. Samarbejdet med pårørende er højt prioriteret.


Bostedet Neptunvejs pædagogiske vision bygger på Servicelovens § 81.
1. At forebygge, at problemer for den enkelte forværres.
2. At forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder.
3. At forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje.
4. At yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger mv. eller i botilbud efter denne lov.

Vi forventer af dig

På bostedet Neptunvej forventes det, at du som studerende skal være stabil og psykisk robust til at kunne klare den daglige praksis. Du skal kunne rumme og håndtere læringen af konflikthåndtering både ift. Det verbale udtryk og indimellem også den udad reagerende adfærd. Den daglige praksis kræver omstillingsparathed og evnen til at tilegne sig viden om borgerne og deres forskellighed. Du skal som studerende kunne udvise empati, kommunikere anerkendende og danne relationer til borgerne på deres præmisser.